Pastor Damir Srnec

Stari Zavjet

• Postanak

• Izlazak

Levitski zakonik

Brojevi

Ponovljeni zakon

Jošua

• Ezra

• Izaija

• Hošea

• Joel

• Amos

• Obadija

• Jona

• Mihej

• Nahum

• Habakuk

• Sefanija

• Hagaj

• Zaharija

• Malahija

Pastor Damir Srnec

Novi zavjet

• Matej

• Luka

• Ivan

• Djela Apostolska

• Rimljanima

• 1. Korinćanima

• 2. Korinćanima

• Efežanima

• Kološanima

• 1. Solunjanima

• 2. Solunjanima

• Jakovljeva

• Otkrivenje

Sven Jonke

Ivan

Djela apostolska

1. Timoteju

2. Timoteju

• 1. Ivanova

Titu

Ostali